مشارکت در طراحی و ساخت سیمولاتور توربین بادی- پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی