طراحی و نصب سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه خانگی به ظرفیت 6 / 1 کیلووات