طراحی، ساخت و بهرهبرداری از سامانه کنترل ردیاب تک محوره خورشیدی با ظرفیت 5 / 2 کیلووات