اجرای تأسیسات الکتریکی پروژه تصفیه خانه قند تربت حیدریه.