روش ترکیبی

در این روش ما از سیم متصل به صفحه بعنوان الکترود استفاده می کنیم از اینروی به جای آن که سیم به صورت قائم از پایین به بالا رود آن را به شکل فنری در محیط یک استوانه مجازی مانند شکل بالا می اوریم و اطراف آن را با الکترولیت مناسب همانند روش صفحه ای پر می نماییم در این حالت علاوه بر صفحه یک الکترود میله ای قائم با قطر بالا به طور مجازی ساخته ایم که تاثیر آن در مقاومت زمین مشهود است