خدمات فنی

گروه مهندسی اکوشید با بهره مندی از نیروهای متخصص و استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفته در راستای رفع نیاز جامعه مهندسی کشور فعالیت ها و خدمات گسترده ای را ارائه می دهد. از جمله این خدمات می توان به موارد زیر اشاره نمود :